Získejte bonus 500 Kč

Stačí zadat e-mail a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 10 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Často kladené otázky

 • Co je Participace?
  • Participace je závazkovým vztahem mezi RONDA INVEST a.s. a Investorem (Participantem), který Investorovi (Participantovi) zakládá právo na výplatu části jistiny a části úrokových výnosů z úvěrových pohledávek, do kterých Investor (Participant) na základě svého vlastního uvážení investoval.
  • Investor (Participant) formou participací získává možnost investice do prověřených úvěrových pohledávek s vysoce bonitním zajištěním a se zajímavým výnosem.
  • Investor (Participant) není oprávněn Participace převádět na třetí osoby, zřizovat k nim práva třetích osob, pronajímat je, či jakkoliv s nimi disponovat. Participaci lze odkoupit pouze prostřednictvím RONDA INVEST a.s.
  • RONDA INVEST a.s. doporučuje v zájmu rozložení úvěrového rizika nabývat Participace na bázi portfoliového principu
 • Co když chci investovat v CZK i EUR, jsou mi přiděleny dva platební účty?
  • Nikoliv, platební účet u naší sesterské společnosti RONDA FINANCE, a.s. slouží jako multiměnový. To znamená, že ať už se rozhodnete investovat v CZK nebo v EUR, stačí poté, co Vás vyzveme k úhradě příslušné částky, zaslat tyto prostředky na Váš účet vedený u naší sesterské společnosti RONDA FINANCE. S první příchozí platbou na účet v dané měně dojde automaticky k založení podúčtu v této měně.
 • Lze uhradit participaci v jiné měně?

   

  • Ano, v rámci investování nás můžete požádat o úhradu participace v jiné měně – tedy participaci v EUR je možné uhradit v CZK a participaci v CZK je možné uhradit v EUR. Směnu provedeme dle aktuálního kurzovního lístku spořitelního družstva CITFIN.
  • https://www.citfin.cz/vse-o-citfin/zakladni-informace-o-citfin-sporiteln...
  • V případě, kdy zakládáte participaci v EUR prostřednictvím úhrady v CZK se využije kurz devizy prodej a v případě, kdy zakládáte participaci v CZK prostřednictvím úhrady v EUR se využije kurz devizy nákup.

   

 • Kdy obdržím výnos z participace?
  • První výnos můžete očekávat koncem měsíce po měsíci, v němž byla aktivována vaše investice. Tzn. pokud byla vaše investice aktivována např. v lednu, můžete očekávat první výnos koncem měsíce únor, přičemž se bude jednat o výnos za příslušný počet dnů za měsíc leden, kdy byla vaše investice již aktivní.
 • Proč je výhodné investovat do Participací?
  • za Investora vykonává správu, monitoring a vymáhání úvěrové pohledávky po celou dobu trvání úvěru RONDA INVEST a.s.,
  • Participant získává pravidelný nadstandardní výnos.
  • Všechny úvěrové pohledávky, do nichž Participanti mají možnost investovat, jsou zajištěny zástavním právem k bonitním nemovitostem.
  • Investovaná částka je zpravidla splácena průběžně.
  • Všechny úvěrové pohledávky jsou nejprve financovány ze zdrojů RONDA INVEST a.s. a partnerů projektu
  • Výnosy RONDA INVEST a.s. jsou závislé od platební morálky dlužníka a RONDA INVEST a.s. tak sdílí riziko spolu s Participanty.
  • RONDA INVEST a.s. si neúčtuje žádné měsíční paušální poplatky za správu či monitoring pohledávky
  • Participant má možnost posoudit dosavadní vývoj úvěrové pohledávky před realizací investice.
  • Participant má možnost zvolit libovolnou výši investice při splnění minimální investované částky 10 000 Kč do jednoho Úvěru.
  • Participant má možnost diverzifikovat riziko investováním do více úvěrových pohledávek.
 • Proč bych měl upřednostnit Participace před jinými produkty na trhu?
  • Ve srovnání s podílovými fondy či realitními fondy je sjednání i správa participace zdarma. Všechny úvěrové pohledávky, do nichž Participanti mají možnost investovat, jsou zajištěny zástavním právem k bonitním nemovitostem. Ve srovnání s investicemi do podílových fondů či firemních dluhopisů jsou tedy investice do Participací méně rizikové a přesto nabízí velmi zajímavé zhodnocení.
  • Všechny úvěrové pohledávky jsou nejprve financovány ze 100% ze zdrojů RONDA INVEST a.s. a jejich partnerů a až poté jsou úvěrové pohledávky nabídnuty Participantům. V tomto je výhoda Participací například ve srovnání s investicí do firemních dluhopisů.
  • Výnosy RONDA INVEST a.s. jsou plně závislé na platební morálce dlužníka a RONDA INVEST a.s. tak sdílí riziko s Participanty. To je další výhoda Participací například ve srovnání s investicí do firemních dluhopisů.

   

  Ve srovnání s podílovými fondy či realitními fondy získává Participant ze své investice pravidelný měsíční výnos a také je mu zpravidla průběžné splácena investovaná částka.

 • Jakým způsobem probíhá úvěrový proces v RONDA INVEST a.s.?

  Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování úvěrů dodržujeme při financování striktně následující proces:

  • na začátku jsou vždy vyžádány podklady od žadatele k jeho podnikatelskému záměru, bonitě a zajištění, které jsou posouzeny úsekem obchod a následně úsekem řízení rizik (předselekce)
  • pokud je obchod posouzen jako realizovatelný, může si úsek řízení rizik vyžádat doplňující podklady / informace a dochází ke zpracování ocenění nemovitého zajištění vybraným odhadcem
   • poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti je vždy max. 70%
   • úvěry RONDA INVEST a.s. jsou zajišťovány zejména rezidenčními nemovitostmi v Praze, okolí Prahy nebo krajských městech, které jsou dostatečně likvidní
  • následně dochází ke zpracování úvěrového návrhu, který má obchodní část, část týkající se řízení rizik a právní část (posouzení právních rizik zkušenými právníky se znalostí úvěrové problematiky)
  • úvěrový návrh je projednán na úvěrové komisi
  • v případě schválení úvěrového návrhu úvěrovou komisí dochází k přípravě úvěrové dokumentace
  • následně je s Úvěrovaným dohodnut termín podpisu úvěrové dokumentace a dochází k jejímu podpisu oběma stranami
  • po splnění stanovených odkládacích podmínek čerpání Úvěru dochází k čerpání Úvěru; jednou z podmínek čerpání je vždy podpis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti ze strany Úvěrovaného
  • aktivní úvěr je pravidelně monitorován úsekem řízení rizik z hlediska zajištění, bonity klienta a plnění dohodnutých smluvních podmínek
   • v případě prodlení klienta se splácením uplatňuje RONDA INVEST a.s. standardní upomínací a vymáhací proces
  • v okamžiku splacení Úvěru je klientovi vystaveno potvrzení o zániku zástavního práva k nemovitosti
 • Co když úvěrový klient nebude splácet?
  • V případě prodlení úvěrového klienta se splácením uplatňuje RONDA INVEST a.s. standardní upomínací a vymáhací proces; RONDA INVEST a.s. se vždy snaží jít cestou, která vede k co nejrychlejšímu navrácení poskytnutých prostředků v co nejvyšším objemu.
  • Každý Úvěr nabízený k Participaci je zajištěn ručitelským prohlášením fyzické osoby (vlastník dlužníka) nebo je tato fyzická osoba spoludlužníkem poskytnutého Úvěru.
  • Pokud klient/ručitel adekvátně nereaguje na upomínky, je RONDA INVEST a.s. oprávněna přistoupit k realizaci nemovité zástavy.
  • Každý Úvěr nabízený k Participaci je také zajištěn notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti, což společnosti RONDA INVEST a.s. umožňuje urychlit případný vymáhací proces.
  • Úvěrová smlouva a zástavní smlouva obsahuje rozhodčí doložku, což znamená, že v případě sporu mezi RONDA INVEST a.s. a dlužníkem (zástavcem) bude takový spor rozhodován rozhodcem resp. rozhodci v rozhodčím řízení (rychlejší než standardní soud).
  • V případě neplnění smluvních podmínek klientem je RONDA INVEST a.s. oprávněna uplatnit vůči klientovi také různá smluvní opatření (upomínky, smluvní pokuty, ztráta výhody splátek, …).

   

  V případě správy pohledávky v režimu vymáhání neplatí Participanti žádné další poplatky, RONDA INVEST si však může účelně vynaložené náklady započíst proti vymožené částce.

 • S jakými riziky je Participace spojena?
  • Výnosnost Participace může ovlivnit mnoho různých faktorů - kromě finanční situace společnosti RONDA INVEST a.s. a finanční situace Úvěrovaného může výnosnost Participace ovlivnit řada souvisejících faktorů zahrnující ekonomické výhledy, finanční a politické skutečnosti a dále faktory ovlivňující obecně trh úvěrů.
  • Participace je určena pouze pro subjekty, pro které případná ztráta části nebo celé jejich účasti na Participaci nebude znamenat významné zhoršení jejich ekonomické situace.
  • Participace je rizikovým produktem, jehož výnos se odvíjí od výnosu z příslušného Úvěru poskytnutého společnosti RONDA INVEST a.s., na kterém Participant participuje.
  • Na návratnost účasti na Participaci a výnos z Participace má vliv plnění Úvěrovaného vůči Správci.
  • Výše výnosu z Participace může být ovlivněna výší účtovaných poplatků.
  • Riziko Participace jako prostředku, který nezakládá přímé nároky vůči Úvěrovanému ze smlouvy o Úvěru.
  • Riziko změny podmínek Smlouvy o úvěru.
  • Riziko vymáhání případných dlužných částek.
  • Úvěrové riziko společnosti RONDA INVEST a.s.
 • Za jakých podmínek mohu Participaci ukončit?
  • V případě, že se dostanete do situace, kdy potřebujete své peníze zpět, nabízíme Vám možnost ukončení investice. Pro ukončení participace prosím vyplňte formulář na následující stránce:

   

  CHCI UKONČIT PARTICIPACI

   

  • V případě potřeby nám napište nebo zavolejte bezplatně na 800 023 099 a my Vám rádi poradíme a vysvětlíme vše potřebné.

   *Investice (participace) není investiční nástroj. Participace nejsou převoditelné nebo obchodovatelné mezi klienty a nejsou derivátovým nástrojem. Participace nemá povahu cenného papíru.

 • Co se stane s Participací v případě předčasného splacení Úvěru?
  • V případě předčasného splacení úvěru ze strany Úvěrovaného jsou Participace vypořádány, tzn. Participant obdrží zpět částku, kterou investoval, Výnos do okamžiku předčasného splacení Úvěru a v případě předčasného splacení Úvěru mimo dobu, kdy je Úvěrovaný oprávněn Úvěr předčasně splatit, také Mimořádný výnos.
 • Jaká je minimální výše investice do Participací?
  • Minimální investovaná suma u úvěrů v CZK měně je 10.000 Kč, ale nabízíme i akční úvěry, kde je možné investovat již od 1.000 Kč.

  • Minimální investovaná suma u úvěrů v EUR měně je 500 EUR, ale nabízíme i akční úvěry, kde je možné investovat již od 50 EUR.

 • Jaká je předpokládaná doba trvání Participace?
  • Předpokládaná doba trvání Participace se vždy odvíjí od splatnosti či předpokládané splatnosti úvěrové pohledávky, do níž Participant investuje. Předpokládaná doba trvání Participace obvykle nepřesáhne 60 měsíců.
 • Jaké zhodnocení prostředků mi investice do Participací přinese?
  • Zhodnocení závisí na úvěrové pohledávce, do níž se rozhodnete investovat, výnos však zpravidla začíná na 4 % p.a. Dosáhnout můžete až 6 % p.a.
 • Čím se zabývá společnost RONDA FINANCE a.s.?
  • Společnost RONDA FINANCE a.s. je naše sesterská společnost, která je poskytovatelem platebních služeb. Tzn., že v případě, že se rozhodnete investovat do Participací, Vám u této společnosti zřídíme platební účet. Ten bude sloužit k založení Participací a také pro výplatu Vašich podílů na úrokovém výnosu a jistině úvěrové pohledávky. Účet můžete ovládat prostřednictvím internetového bankovnictví i po telefonu.
 • Jaké dokumenty budu muset se společností RONDA INVEST a.s. uzavřít, pokud se rozhodnu investovat do Participací?
  • Před sjednáním první Participace musí Participant uzavřít se společností RONDA INVEST a.s. Rámcovou smlouvu o participaci, která stanovuje obecné podmínky, za nichž může Participant nabývat Participace na Úvěrech.
  • Následně Participant uzavírá Dohodu o participaci, na základě níž si sjednává Participaci ke konkrétnímu Úvěru.
  • Součástí uzavřené smlouvy jsou také Všeobecné obchodní podmínky a Sazebník Participací.
 • Jakým způsobem se dozvím, jak se vyvíjí úvěrová pohledávka, na níž jsem se rozhodl participovat?
  • RONDA INVEST a.s. zasílá každému Participantovi nejméně jednou za 3 měsíce report o stavu jeho portfolia Participací, a to e-mailem nebo prostřednictvím investičního portálu, kde ho naleznete v záložce „Přehledy“. Případně nám můžete sdělit, že si přejete report o stavu portfolia Participací zasílat poštou.
 • Jsou investice a vklady na platebním účtu pojištěné?

  Finanční prostředky na platebním účtu RONDA FINANCE jsou dle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, pojištěny v Garančním systému finančního trhu ze 100 % až do výše 100.000 eur.

  Celé znění zákona naleznete zde: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/banky-a-...

  Samotná investice do participací není ze zákona pojištěná, ale všechny úvěry nabízené k investování jsou zajištěny zástavním právem k nemovitostem, výše úvěru zpravidla nepřesahuje LTV 70 % (poměr mezi výší úvěru a hodnotou zajištění).

  Více informací naleznete ve FAQ: Co když úvěrový klient nebude splácet?

 • Jaké poplatky jsou spojeny s nákupem a držením Participace?
  • RONDA INVEST a.s. si za správu, monitoring a případné vymáhání úvěrové pohledávky ponechává část výnosů, Investor za sjednání a správu Participací neplatí žádné další poplatky, kompletní Sazebník Participací, najdete zde.