Získejte bonus až 1 000 Kč

Stačí zadat e-mail a tel. číslo a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 1 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Často kladené otázky

 • Co je Participace?
  • Participace je závazkovým vztahem mezi RONDA INVEST a.s. a Investorem (Participantem), který Investorovi (Participantovi) zakládá právo na výplatu části jistiny a části úrokových výnosů z úvěrových pohledávek, do kterých Investor (Participant) na základě svého vlastního uvážení investoval.
  • Investor (Participant) formou participací získává možnost investice do prověřených úvěrových pohledávek s vysoce bonitním zajištěním a se zajímavým výnosem.
  • Investor (Participant) není oprávněn Participace převádět na třetí osoby, zřizovat k nim práva třetích osob, pronajímat je, či jakkoliv s nimi disponovat. Participaci lze odkoupit pouze prostřednictvím RONDA INVEST a.s.
  • RONDA INVEST a.s. doporučuje v zájmu rozložení úvěrového rizika nabývat Participace na bázi portfoliového principu
 • Co je to LTV?

  Hodnota LTV udává poměr mezi poskytnutou výší úvěru oproti hodnotě zajištění.
  Čím je hodnota LTV procentuálně nižší, tím je úvěr víc zajištěn. Pro příklad k dosažení hodnoty LTV 70 % při poskytnutém úvěru ve výši 7.000.000 Kč je potřebná hodnota zajištění 10.000.000 Kč.

 • Co když chci investovat v CZK i EUR, jsou mi přiděleny dva platební účty?
  • Nikoliv, platební účet u naší sesterské společnosti RONDA FINANCE, a.s. slouží jako multiměnový. To znamená, že ať už se rozhodnete investovat v CZK nebo v EUR, stačí poté, co Vás vyzveme k úhradě příslušné částky, zaslat tyto prostředky na Váš účet vedený u naší sesterské společnosti RONDA FINANCE. S první příchozí platbou na účet v dané měně dojde automaticky k založení podúčtu v této měně.
 • Lze uhradit participaci v jiné měně?

   

  • Ano, v rámci investování nás můžete požádat o úhradu participace v jiné měně – tedy participaci v EUR je možné uhradit v CZK a participaci v CZK je možné uhradit v EUR. Směnu provedeme dle aktuálního kurzovního lístku spořitelního družstva CITFIN.
  • https://www.citfin.cz/vse-o-citfin/zakladni-informace-o-citfin-sporiteln...
  • V případě, kdy zakládáte participaci v EUR prostřednictvím úhrady v CZK se využije kurz devizy prodej a v případě, kdy zakládáte participaci v CZK prostřednictvím úhrady v EUR se využije kurz devizy nákup.

   

 • Kdy obdržím výnos z participace?
  • První výnos můžete očekávat koncem měsíce po měsíci, v němž byla aktivována vaše investice. Tzn. pokud byla vaše investice aktivována např. v lednu, můžete očekávat první výnos koncem měsíce únor, přičemž se bude jednat o výnos za příslušný počet dnů za měsíc leden, kdy byla vaše investice již aktivní.
 • Proč je výhodné investovat do Participací?
  • za Investora vykonává správu, monitoring a vymáhání úvěrové pohledávky po celou dobu trvání úvěru RONDA INVEST a.s.,
  • Participant získává pravidelný nadstandardní výnos.
  • Všechny úvěrové pohledávky, do nichž Participanti mají možnost investovat, jsou zajištěny zástavním právem k bonitním nemovitostem.
  • Investovaná částka je zpravidla splácena průběžně.
  • Všechny úvěrové pohledávky jsou nejprve financovány ze zdrojů RONDA INVEST a.s. a partnerů projektu
  • Výnosy RONDA INVEST a.s. jsou závislé od platební morálky dlužníka a RONDA INVEST a.s. tak sdílí riziko spolu s Participanty.
  • RONDA INVEST a.s. si neúčtuje žádné měsíční paušální poplatky za správu či monitoring pohledávky
  • Participant má možnost posoudit dosavadní vývoj úvěrové pohledávky před realizací investice.
  • Participant má možnost zvolit libovolnou výši investice při splnění minimální investované částky 10 000 Kč do jednoho Úvěru.
  • Participant má možnost diverzifikovat riziko investováním do více úvěrových pohledávek.
 • Proč bych měl upřednostnit Participace před jinými produkty na trhu?
  • Ve srovnání s podílovými fondy či realitními fondy je sjednání i správa participace zdarma. Všechny úvěrové pohledávky, do nichž Participanti mají možnost investovat, jsou zajištěny zástavním právem k bonitním nemovitostem. Ve srovnání s investicemi do podílových fondů či firemních dluhopisů jsou tedy investice do Participací méně rizikové a přesto nabízí velmi zajímavé zhodnocení.
  • Všechny úvěrové pohledávky jsou nejprve financovány ze 100% ze zdrojů RONDA INVEST a.s. a jejich partnerů a až poté jsou úvěrové pohledávky nabídnuty Participantům. V tomto je výhoda Participací například ve srovnání s investicí do firemních dluhopisů.
  • Výnosy RONDA INVEST a.s. jsou plně závislé na platební morálce dlužníka a RONDA INVEST a.s. tak sdílí riziko s Participanty. To je další výhoda Participací například ve srovnání s investicí do firemních dluhopisů.

   

  Ve srovnání s podílovými fondy či realitními fondy získává Participant ze své investice pravidelný měsíční výnos a také je mu zpravidla průběžné splácena investovaná částka.

 • Jakým způsobem probíhá úvěrový proces v RONDA INVEST a.s.?

  Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování úvěrů dodržujeme při financování striktně následující proces:

  • na začátku jsou vždy vyžádány podklady od žadatele k jeho podnikatelskému záměru, bonitě a zajištění, které jsou posouzeny úsekem obchod a následně úsekem řízení rizik (předselekce)
  • pokud je obchod posouzen jako realizovatelný, může si úsek řízení rizik vyžádat doplňující podklady / informace a dochází ke zpracování ocenění nemovitého zajištění vybraným odhadcem
   • poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti je vždy max. 70%
   • úvěry RONDA INVEST a.s. jsou zajišťovány zejména rezidenčními nemovitostmi v Praze, okolí Prahy nebo krajských městech, které jsou dostatečně likvidní
  • následně dochází ke zpracování úvěrového návrhu, který má obchodní část, část týkající se řízení rizik a právní část (posouzení právních rizik zkušenými právníky se znalostí úvěrové problematiky)
  • úvěrový návrh je projednán na úvěrové komisi
  • v případě schválení úvěrového návrhu úvěrovou komisí dochází k přípravě úvěrové dokumentace
  • následně je s Úvěrovaným dohodnut termín podpisu úvěrové dokumentace a dochází k jejímu podpisu oběma stranami
  • po splnění stanovených odkládacích podmínek čerpání Úvěru dochází k čerpání Úvěru; jednou z podmínek čerpání je vždy podpis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti ze strany Úvěrovaného
  • aktivní úvěr je pravidelně monitorován úsekem řízení rizik z hlediska zajištění, bonity klienta a plnění dohodnutých smluvních podmínek
   • v případě prodlení klienta se splácením uplatňuje RONDA INVEST a.s. standardní upomínací a vymáhací proces
  • v okamžiku splacení Úvěru je klientovi vystaveno potvrzení o zániku zástavního práva k nemovitosti
 • Co když úvěrový klient nebude splácet?
  • V případě prodlení úvěrového klienta se splácením uplatňuje RONDA INVEST a.s. standardní upomínací a vymáhací proces; RONDA INVEST a.s. se vždy snaží jít cestou, která vede k co nejrychlejšímu navrácení poskytnutých prostředků v co nejvyšším objemu.
  • Každý Úvěr nabízený k Participaci je zajištěn ručitelským prohlášením fyzické osoby (vlastník dlužníka) nebo je tato fyzická osoba spoludlužníkem poskytnutého Úvěru.
  • Pokud klient/ručitel adekvátně nereaguje na upomínky, je RONDA INVEST a.s. oprávněna přistoupit k realizaci nemovité zástavy.
  • Každý Úvěr nabízený k Participaci je také zajištěn notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti, což společnosti RONDA INVEST a.s. umožňuje urychlit případný vymáhací proces.
  • Úvěrová smlouva a zástavní smlouva obsahuje rozhodčí doložku, což znamená, že v případě sporu mezi RONDA INVEST a.s. a dlužníkem (zástavcem) bude takový spor rozhodován rozhodcem resp. rozhodci v rozhodčím řízení (rychlejší než standardní soud).
  • V případě neplnění smluvních podmínek klientem je RONDA INVEST a.s. oprávněna uplatnit vůči klientovi také různá smluvní opatření (upomínky, smluvní pokuty, ztráta výhody splátek, …).

   

  V případě správy pohledávky v režimu vymáhání neplatí Participanti žádné další poplatky, RONDA INVEST si však může účelně vynaložené náklady započíst proti vymožené částce.

 • S jakými riziky je Participace spojena?
  • Výnosnost Participace může ovlivnit mnoho různých faktorů - kromě finanční situace společnosti RONDA INVEST a.s. a finanční situace Úvěrovaného může výnosnost Participace ovlivnit řada souvisejících faktorů zahrnující ekonomické výhledy, finanční a politické skutečnosti a dále faktory ovlivňující obecně trh úvěrů.
  • Participace je určena pouze pro subjekty, pro které případná ztráta části nebo celé jejich účasti na Participaci nebude znamenat významné zhoršení jejich ekonomické situace.
  • Participace je rizikovým produktem, jehož výnos se odvíjí od výnosu z příslušného Úvěru poskytnutého společnosti RONDA INVEST a.s., na kterém Participant participuje.
  • Na návratnost účasti na Participaci a výnos z Participace má vliv plnění Úvěrovaného vůči Správci.
  • Výše výnosu z Participace může být ovlivněna výší účtovaných poplatků.
  • Riziko Participace jako prostředku, který nezakládá přímé nároky vůči Úvěrovanému ze smlouvy o Úvěru.
  • Riziko změny podmínek Smlouvy o úvěru.
  • Riziko vymáhání případných dlužných částek.
  • Úvěrové riziko společnosti RONDA INVEST a.s.
 • Za jakých podmínek mohu Participaci ukončit?
  • V případě, že se dostanete do situace, kdy potřebujete své peníze zpět, nabízíme Vám možnost ukončení investice. Pro ukončení participace prosím vyplňte formulář na následující stránce:

   

  CHCI UKONČIT PARTICIPACI

   

  • V případě potřeby nám napište nebo zavolejte bezplatně na 800 023 099 a my Vám rádi poradíme a vysvětlíme vše potřebné.

   *Investice (participace) není investiční nástroj. Participace nejsou převoditelné nebo obchodovatelné mezi klienty a nejsou derivátovým nástrojem. Participace nemá povahu cenného papíru.

 • Co se stane s Participací v případě předčasného splacení Úvěru?
  • V případě předčasného splacení úvěru ze strany Úvěrovaného jsou Participace vypořádány, tzn. Participant obdrží zpět částku, kterou investoval, Výnos do okamžiku předčasného splacení Úvěru a v případě předčasného splacení Úvěru mimo dobu, kdy je Úvěrovaný oprávněn Úvěr předčasně splatit, také Mimořádný výnos.
 • Jaká je minimální výše investice do Participací?
  • Minimální investovaná suma u úvěrů v CZK měně je 10.000 Kč, ale nabízíme i akční úvěry, kde je možné investovat již od 1.000 Kč.

  • Minimální investovaná suma u úvěrů v EUR měně je 500 EUR, ale nabízíme i akční úvěry, kde je možné investovat již od 50 EUR.

 • Jaká je předpokládaná doba trvání Participace?
  • Předpokládaná doba trvání Participace se vždy odvíjí od splatnosti či předpokládané splatnosti úvěrové pohledávky, do níž Participant investuje. Předpokládaná doba trvání Participace obvykle nepřesáhne 60 měsíců.
 • Jaké zhodnocení prostředků mi investice do Participací přinese?
  • Zhodnocení závisí na úvěrové pohledávce, do níž se rozhodnete investovat, výnos však zpravidla začíná na 6 % p.a. Dosáhnout můžete až 8 % p.a.
 • Čím se zabývá společnost RONDA FINANCE a.s.?
  • Společnost RONDA FINANCE a.s. je naše sesterská společnost, která je poskytovatelem platebních služeb. Tzn., že v případě, že se rozhodnete investovat do Participací, Vám u této společnosti zřídíme platební účet. Ten bude sloužit k založení Participací a také pro výplatu Vašich podílů na úrokovém výnosu a jistině úvěrové pohledávky. Účet můžete ovládat prostřednictvím internetového bankovnictví i po telefonu.
 • Jaké dokumenty budu muset se společností RONDA INVEST a.s. uzavřít, pokud se rozhodnu investovat do Participací?
  • Před sjednáním první Participace musí Participant uzavřít se společností RONDA INVEST a.s. Rámcovou smlouvu o participaci, která stanovuje obecné podmínky, za nichž může Participant nabývat Participace na Úvěrech.
  • Následně Participant uzavírá Dohodu o participaci, na základě níž si sjednává Participaci ke konkrétnímu Úvěru.
  • Součástí uzavřené smlouvy jsou také Všeobecné obchodní podmínky a Sazebník Participací.
 • Jakým způsobem se dozvím, jak se vyvíjí úvěrová pohledávka, na níž jsem se rozhodl participovat?
  • RONDA INVEST a.s. zasílá každému Participantovi nejméně jednou za 3 měsíce report o stavu jeho portfolia Participací, a to e-mailem nebo prostřednictvím investičního portálu, kde ho naleznete v záložce „Přehledy“. Případně nám můžete sdělit, že si přejete report o stavu portfolia Participací zasílat poštou.
 • Jsou investice a vklady na platebním účtu pojištěné?

  Finanční prostředky na platebním účtu RONDA FINANCE jsou dle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, pojištěny v Garančním systému finančního trhu ze 100 % až do výše 100.000 eur.

  Celé znění zákona naleznete zde: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/banky-a-...

  Samotná investice do participací není ze zákona pojištěná, ale všechny úvěry nabízené k investování jsou zajištěny zástavním právem k nemovitostem, výše úvěru zpravidla nepřesahuje LTV 70 % (poměr mezi výší úvěru a hodnotou zajištění).

  Více informací naleznete ve FAQ: Co když úvěrový klient nebude splácet?

 • Proč po mně vyžadujete při registraci 2 doklady totožnosti a výpis z účtu?

  Tuto povinnost nám ukládá zákon č. 253/2008 Sb. (AML zákon) a jedná se o standardní proces v případech, kdy není možné identifikovat klienta osobně.
  Při registraci online vyžadujeme hlavní doklad s fotografií (občanský průkaz, příp. Povolení k pobytu) a druhý podpůrný úřední doklad (řidičský průkaz / pas / rodný list a výjimečně kartičku zdravotní pojišťovny).

  Výpis z účtu může být nahrazen např. Potvrzením o vlastnictví účtu. Zde musí být viditelná hlavička se jménem držitele účtu a číslo účtu. Ostatní informace (stav a pohyby na účtu) pro nás nejsou významné.

  Výňatek ze zákona č.253 / 2008 Sb. § 11 odst. (7) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) a b) bodech 1 až 11, která uzavře s klientem písemnou smlouvu o poskytnutí finanční služby, může bez fyzické přítomnosti klienta, který je fyzickou osobou, nebo fyzické osoby jednající za klienta, pokud je klient právnickou osobou, provést identifikaci klienta, pokud
  a) klient zašle povinné osobě kopie vyrobené způsobem uvedeným v § 10 odst. 4
  1. příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje příslušné fyzické osoby, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti,
  2. dokladu potvrzujícího existenci účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území státu Evropského hospodářského prostoru,
  b) první platba z této smlouvy se uskuteční prostřednictvím účtu podle písmene a) bodu 2 a
  c) povinná osoba nemá pochybnost o skutečné totožnosti klienta.

 • Jak je to s daněním participace?

  Daňová povinnost zůstává na straně investora. Investice do participací spadá do §10. Pokud jsou Vaše celkové ostatní příjmy podle §10 zákona o dani z příjmu (včetně všech příjmů z participací RONDA INVEST) za zdaňovací období vyšší než 6 000 Kč, máte povinnost podat daňové přiznání.

  Více informací najde v dokumentu s vyjádřením generálního finančního ředitelství (GFR):

  https://www.rondainvest.cz/sites/default/files/dokumenty/informace_ke_zd...

  Doporučujeme si tyto informace ověřit například u daňového poradce, jelikož RONDA INVEST neposkytuje daňové poradenství, a proto berte tyto informace jako nezávazné.

 • Jaké poplatky jsou spojeny s nákupem a držením Participace?
  • RONDA INVEST a.s. si za správu, monitoring a případné vymáhání úvěrové pohledávky ponechává část výnosů, Investor za sjednání a správu Participací neplatí žádné další poplatky, kompletní Sazebník Participací, najdete zde.