Získejte bonus 250 Kč k Vaší první investici

Zadejte Váš e-mail a my Vám na něj zašleme akční kód, který uplatníte při online registraci.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely a účely akce Bonus 250 Kč.

Často kladené otázky

 • Jsou investice a vklady na platebním účtu pojištěné?

  Finanční prostředky na platebním účtu RONDA FINANCE jsou dle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, pojištěny v Garančním systému finančního trhu ze 100 % až do výše 100.000 eur.

  Celé znění zákona naleznete zde: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/banky-a-...

  Samotná investice do participací není ze zákona pojištěná, ale všechny úvěry nabízené k investování jsou zajištěny zástavním právem k nemovitostem, výše úvěru zpravidla nepřesahuje LTV 70 % (poměr mezi výší úvěru a hodnotou zajištění).

  Více informací naleznete ve FAQ: Co když úvěrový klient nebude splácet?

 • Co je Participace?
  • Participace je závazkovým vztahem mezi RONDA INVEST a.s. a Investorem (Participantem), který Investorovi (Participantovi) zakládá právo na výplatu části jistiny a části úrokových výnosů z úvěrových pohledávek, do kterých Investor (Participant) na základě svého vlastního uvážení investoval.
  • Investor (Participant) formou participací získává možnost investice do prověřených úvěrových pohledávek s vysoce bonitním zajištěním a se zajímavým výnosem.
  • Investor (Participant) není oprávněn Participace převádět na třetí osoby, zřizovat k nim práva třetích osob, pronajímat je, či jakkoliv s nimi disponovat. Participaci lze odkoupit pouze prostřednictvím RONDA INVEST a.s.
  • RONDA INVEST a.s. doporučuje v zájmu rozložení úvěrového rizika nabývat Participace na bázi portfoliového principu
 • Proč je výhodné investovat do Participací?
  • za Investora vykonává správu, monitoring a vymáhání úvěrové pohledávky po celou dobu trvání úvěru RONDA INVEST a.s.,
  • Participant získává pravidelný nadstandardní výnos.
  • Všechny úvěrové pohledávky, do nichž Participanti mají možnost investovat, jsou zajištěny zástavním právem k bonitním nemovitostem.
  • Investovaná částka je zpravidla splácena průběžně.
  • Všechny úvěrové pohledávky jsou nejprve financovány ze zdrojů RONDA INVEST a.s. a partnerů projektu
  • Výnosy RONDA INVEST a.s. jsou závislé od platební morálky dlužníka a RONDA INVEST a.s. tak sdílí riziko spolu s Participanty.
  • RONDA INVEST a.s. si neúčtuje žádné měsíční paušální poplatky za správu či monitoring pohledávky
  • Participant má možnost posoudit dosavadní vývoj úvěrové pohledávky před realizací investice.
  • Participant má možnost zvolit libovolnou výši investice při splnění minimální investované částky 10 000 Kč do jednoho Úvěru.
  • Participant má možnost diverzifikovat riziko investováním do více úvěrových pohledávek.
 • Proč bych měl upřednostnit Participace před jinými produkty na trhu?
  • Ve srovnání s podílovými fondy či realitními fondy je sjednání i správa participace zdarma. Všechny úvěrové pohledávky, do nichž Participanti mají možnost investovat, jsou zajištěny zástavním právem k bonitním nemovitostem. Ve srovnání s investicemi do podílových fondů či firemních dluhopisů jsou tedy investice do Participací méně rizikové a přesto nabízí velmi zajímavé zhodnocení.
  • Všechny úvěrové pohledávky jsou nejprve financovány ze 100% ze zdrojů RONDA INVEST a.s. a jejich partnerů a až poté jsou úvěrové pohledávky nabídnuty Participantům. V tomto je výhoda Participací například ve srovnání s investicí do firemních dluhopisů.
  • Výnosy RONDA INVEST a.s. jsou plně závislé na platební morálce dlužníka a RONDA INVEST a.s. tak sdílí riziko s Participanty. To je další výhoda Participací například ve srovnání s investicí do firemních dluhopisů.

   

  Ve srovnání s podílovými fondy či realitními fondy získává Participant ze své investice pravidelný měsíční výnos a také je mu zpravidla průběžné splácena investovaná částka.

 • Jakým způsobem probíhá úvěrový proces v RONDA INVEST a.s.?

  Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování úvěrů dodržujeme při financování striktně následující proces:

  • na začátku jsou vždy vyžádány podklady od žadatele k jeho podnikatelskému záměru, bonitě a zajištění, které jsou posouzeny úsekem obchod a následně úsekem řízení rizik (předselekce)
  • pokud je obchod posouzen jako realizovatelný, může si úsek řízení rizik vyžádat doplňující podklady / informace a dochází ke zpracování ocenění nemovitého zajištění vybraným odhadcem
   • poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti je vždy max. 70%
   • úvěry RONDA INVEST a.s. jsou zajišťovány zejména rezidenčními nemovitostmi v Praze, okolí Prahy nebo krajských městech, které jsou dostatečně likvidní
  • následně dochází ke zpracování úvěrového návrhu, který má obchodní část, část týkající se řízení rizik a právní část (posouzení právních rizik zkušenými právníky se znalostí úvěrové problematiky)
  • úvěrový návrh je projednán na úvěrové komisi
  • v případě schválení úvěrového návrhu úvěrovou komisí dochází k přípravě úvěrové dokumentace
  • následně je s Úvěrovaným dohodnut termín podpisu úvěrové dokumentace a dochází k jejímu podpisu oběma stranami
  • po splnění stanovených odkládacích podmínek čerpání Úvěru dochází k čerpání Úvěru; jednou z podmínek čerpání je vždy podpis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti ze strany Úvěrovaného
  • aktivní úvěr je pravidelně monitorován úsekem řízení rizik z hlediska zajištění, bonity klienta a plnění dohodnutých smluvních podmínek
   • v případě prodlení klienta se splácením uplatňuje RONDA INVEST a.s. standardní upomínací a vymáhací proces
  • v okamžiku splacení Úvěru je klientovi vystaveno potvrzení o zániku zástavního práva k nemovitosti
 • Co když úvěrový klient nebude splácet?
  • V případě prodlení úvěrového klienta se splácením uplatňuje RONDA INVEST a.s. standardní upomínací a vymáhací proces; RONDA INVEST a.s. se vždy snaží jít cestou, která vede k co nejrychlejšímu navrácení poskytnutých prostředků v co nejvyšším objemu.
  • Každý Úvěr nabízený k Participaci je zajištěn ručitelským prohlášením fyzické osoby (vlastník dlužníka) nebo je tato fyzická osoba spoludlužníkem poskytnutého Úvěru.
  • Pokud klient/ručitel adekvátně nereaguje na upomínky, je RONDA INVEST a.s. oprávněna přistoupit k realizaci nemovité zástavy.
  • Každý Úvěr nabízený k Participaci je také zajištěn notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti, což společnosti RONDA INVEST a.s. umožňuje urychlit případný vymáhací proces.
  • Úvěrová smlouva a zástavní smlouva obsahuje rozhodčí doložku, což znamená, že v případě sporu mezi RONDA INVEST a.s. a dlužníkem (zástavcem) bude takový spor rozhodován rozhodcem resp. rozhodci v rozhodčím řízení (rychlejší než standardní soud).
  • V případě neplnění smluvních podmínek klientem je RONDA INVEST a.s. oprávněna uplatnit vůči klientovi také různá smluvní opatření (upomínky, smluvní pokuty, ztráta výhody splátek, …).

   

  V případě správy pohledávky v režimu vymáhání neplatí Participanti žádné další poplatky, RONDA INVEST si však může účelně vynaložené náklady započíst proti vymožené částce.

 • S jakými riziky je Participace spojena?
  • Výnosnost Participace může ovlivnit mnoho různých faktorů - kromě finanční situace společnosti RONDA INVEST a.s. a finanční situace Úvěrovaného může výnosnost Participace ovlivnit řada souvisejících faktorů zahrnující ekonomické výhledy, finanční a politické skutečnosti a dále faktory ovlivňující obecně trh úvěrů.
  • Participace je určena pouze pro subjekty, pro které případná ztráta části nebo celé jejich účasti na Participaci nebude znamenat významné zhoršení jejich ekonomické situace.
  • Participace je rizikovým produktem, jehož výnos se odvíjí od výnosu z příslušného Úvěru poskytnutého společnosti RONDA INVEST a.s., na kterém Participant participuje.
  • Na návratnost účasti na Participaci a výnos z Participace má vliv plnění Úvěrovaného vůči Správci.
  • Výše výnosu z Participace může být ovlivněna výší účtovaných poplatků.
  • Riziko Participace jako prostředku, který nezakládá přímé nároky vůči Úvěrovanému ze smlouvy o Úvěru.
  • Riziko změny podmínek Smlouvy o úvěru.
  • Riziko vymáhání případných dlužných částek.
  • Úvěrové riziko společnosti RONDA INVEST a.s.
 • Za jakých podmínek mohu Participaci ukončit?
  • Smlouva může být ze strany Participanta vypovězena s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi. Smlouva může být vypovězena bez uvedení důvodu. Pokud však drží Participant alespoň jednu Participaci, účinky výpovědi nenastanou dříve, než budou Participace držené Participantem vypořádány.
 • Co se stane s Participací v případě předčasného splacení Úvěru?
  • V případě předčasného splacení úvěru ze strany Úvěrovaného jsou Participace vypořádány, tzn. Participant obdrží zpět částku, kterou investoval, Výnos do okamžiku předčasného splacení Úvěru a v případě předčasného splacení Úvěru mimo dobu, kdy je Úvěrovaný oprávněn Úvěr předčasně splatit, také Mimořádný výnos.
 • Jaké poplatky jsou spojeny s nákupem a držením Participace?
  • RONDA INVEST a.s. si za správu, monitoring a případné vymáhání úvěrové pohledávky ponechává část výnosů, Investor za sjednání a správu Participací neplatí žádné další poplatky, kompletní Sazebník Participací, najdete zde.
 • Jaká je minimální výše investice do Participací?
  • Minimální investovaná suma je 10 000 Kč do jednoho úvěru, ale nabízíme i akční úvěry, kde je možné investovat již od 1 000 Kč.
 • Jaká je předpokládaná doba trvání Participace?
  • Předpokládaná doba trvání Participace se vždy odvíjí od splatnosti či předpokládané splatnosti úvěrové pohledávky, do níž Participant investuje. Předpokládaná doba trvání Participace obvykle nepřesáhne 60 měsíců.
 • Jaké zhodnocení prostředků mi investice do Participací přinese?
  • Zhodnocení závisí na úvěrové pohledávce, do níž se rozhodnete investovat, výnos však zpravidla začíná na 4 % p.a. Dosáhnout můžete až 6 % p.a.
 • Čím se zabývá společnost RONDA FINANCE a.s.?
  • Společnost RONDA FINANCE a.s. je naše sesterská společnost, která je poskytovatelem platebních služeb. Tzn., že v případě, že se rozhodnete investovat do Participací, Vám u této společnosti zřídíme platební účet. Ten bude sloužit k založení Participací a také pro výplatu Vašich podílů na úrokovém výnosu a jistině úvěrové pohledávky. Účet můžete ovládat prostřednictvím internetového bankovnictví i po telefonu.
 • Jaké dokumenty budu muset se společností RONDA INVEST a.s. uzavřít, pokud se rozhodnu investovat do Participací?
  • Před sjednáním první Participace musí Participant uzavřít se společností RONDA INVEST a.s. Rámcovou smlouvu o participaci, která stanovuje obecné podmínky, za nichž může Participant nabývat Participace na Úvěrech.
  • Následně Participant uzavírá Dohodu o participaci, na základě níž si sjednává Participaci ke konkrétnímu Úvěru.
  • Součástí uzavřené smlouvy jsou také Všeobecné obchodní podmínky a Sazebník Participací.
 • Jakým způsobem se dozvím, jak se vyvíjí úvěrová pohledávka, na níž jsem se rozhodl participovat?
  • RONDA INVEST a.s. zasílá každému Participantovi nejméně jednou za 3 měsíce report o stavu jeho portfolia Participací, a to e-mailem nebo prostřednictvím internetového bankovnictví společnosti RONDA FINANCE a.s. Případně nám můžete sdělit, že si přejete report o stavu portfolia Participací zasílat poštou.